ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η αποστολή μας είναι η προώθηση και διάθεση τεχνολογικά βελτιωμένων φαρμακευτικών προϊόντων για ασθενείς που είτε:

  • ορίζουν «πολύτιμες σπανιότητες»
  • χρήζουν ειδικών αντίδοτων κατά της τοξικότητας της λαμβανόμενης θεραπείας.

Το όραμά μας είναι η πρόσβαση των ασθενών σε καθιερωμένες θεραπείες τεχνολογικά προηγμένες, οι οποίες υπηρετούν την εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα.

Οι αξίες μας είναι η καινοτομία, η ασφάλεια, η δεοντολογία, η διαφάνεια και η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.