ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που διέπεται από το σύστημα αρχών και κανόνων του καταστατικού του, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Εταιρεία, στα πλαίσια του εταιρικού συμφέροντος. Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες παραχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.