ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εξειδικευμένα στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία διασφαλίζουν την συμμόρφωση των λειτουργιών της εταιρείας με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου.