ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

  • Προώθηση και διάθεση τεχνολογικά βελτιωμένων φαρμάκων που βασίζονται στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους διεθνείς συνεργάτες μας
  • Ενίσχυση και συνεχής βελτίωση της κατάρτισης των στελεχών και των εργαζομένων μας
  • Θεμελίωση της αξιοπιστίας μας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους επαγγελματίες υγείας
  • Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε και των προϊόντων που διαθέτουμε
  • Δεοντολογία και διαφάνεια με όλους τους συντελεστές του συστήματος υγείας