ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας και Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων


Εισαγωγικό Σημείωμα

Η a VIPharma International A.E. εφαρμόζει πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία (ν. 2472/1997) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων της ΕΕ (2016/679).

Η πολιτική ιδιωτικότητας περιγράφει τον τρόπο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR).

Η πολιτική ιδωτικότητας εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα, συνεργάτες της εταιρείας στον παρελθόντα, παρόντα ή μέλλοντα χρόνο (εν δυνάμει συνεργάτες) αλλά κα σε φυσικά πρόσωπα που αποστέλλουν ή επικοινωνούν προσωπικά τους δεδομένα αυτοβούλως.

Η a VIPharma International A.E. είναι κάτοχος, κατασκευαστής, διαχειρίστρια και δικαιούχος των δικαιωμάτων των ιστοσελίδων καθώς και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της


Ι. a VIPharma International SA
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην φαρμακευτική αγορά από το 2005. Είναι αντιπρόσωπος 10 Ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιρειών. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προωθεί αφορούν σπάνιες παθήσεις και διακινούνται κατ’ εξοχήν σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία

Στοιχεία επικοινωνίας:
a VIPharma International SA
Λ. Κηφισίας 120 & Φλοίας 10
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210-6194170
Fax: 210-6194189
e-mail: info@avipharma.gr
website: www.avipharma.gr


ΙΙ. Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πηγές συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Α) Παρελθόντες-παρόντες-πιθανά μελλοντικοί πελάτες- συνεργάτες, είτε με αυτοπρόσωπη συγκατάθεση, είτε μέσω τρίτων με την συναίνεση των φυσικών προσώπων
 • Β) Δημόσιες πηγές/δημοσιεύσεις που η κτήση και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διενεργείται νόμιμα

ΙΙΙ. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Συγκέντρωση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων διενεργείται ΜΟΝΟ κατόπιν συναίνεσης / συγκατάθεσης γονέων/ή νόμιμου κηδεμόνα

Η a VIPharma International A.E. συμμορφώνεται με την νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων και κάθε σχετική διάταξη νόμου


ΙV. Νομική βάση συγκέντρωσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Α) Προστασία έννομου συμφέροντος
  Αφορά επιχειρηματικό ή εμπορικό συμφέρον που δεν προσκρούει ή επηρεάζει αρνητικά ότι είναι ορθό και καλύτερο για το φυσικό πρόσωπο
 • Β) Νομιμότητα επεξεργασίας κατόπιν ρητής συγκατάθεσης
  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την συγκατάθεση του φυσικού προσώπου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι δικαίωμα και μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν θίγει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πριν την παραλαβή της αίτησης ανάκλησης
 • Γ) Συμμόρφωση με Νομική ή Ρυθμιστική Υποχρέωση
  Νομικές ή Ρυθμιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικούς νόμους ή / και απαιτήσεις κανονιστικών/ρυθμιστικών νομικών απαιτήσεων-διατάξεων-ρυθμίσεων.
 • Δ) Εκτέλεση συμβάσεων
  Για την υλοποίηση επιχειρηματικών – εμπορικών συναλλαγών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών και των σχετικών σκοπών που εξυπηρετούν.

V. Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κατά την εκτέλεση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεων, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πιθανόν να δοθούν σε διάφορους αποδέκτες όπως:

 • τμήματα της εταιρείας
 • παρόχους υπηρεσιών
 • προμηθευτές εξωτερικού
 • με σκοπό την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών.

Όλοι οι ανωτέρω μέσω σύμβασης με την εταιρεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το GDPR

Οι εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας έχουν συνάψει συμβάσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και τους όρους του GDPR

Πιθανοί αποδέκτες προσωπικών δεδομένων:

 • Δημόσιες, ρυθμιστικές αρχές, εφόσον υπάρχει κατά νόμο υποχρέωση
 • Πιστωτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
 • Νομικοί σύμβουλοι
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Λογιστές και ελεγκτές
 • Εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων/ταξιδιών κλπ

VI. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ε.Ο.Χ.

Υπάρχει ενδεχόμενο διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, είτε λόγω συνεργασίας (αντιπροσώπευσης) εταιρειών του εξωτερικού, είτε λόγω συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία εκτός Ε.Ο.Χ. οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας και να παρέχουν τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 46 του GDPR.


VII. Αυτοματοποιημένη διαδικασία απόφασης δημιουργίας προφίλ

Η εταιρεία δεν ακολουθεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την δραστηριότητά της. Όμως υπάρχει πιθανότητα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να αξιολογηθούν ορισμένες πτυχές (περιορισμένο προφίλ) με σκοπό σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης με το φυσικό πρόσωπο.


VIII. Δράσεις μάρκετινγκ και δημιουργία συναφούς προφίλ

Είναι πιθανή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες και συμβάσεις.

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει σκοπό την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασίας, προϋποθέτει είτε την ρητή συγκατάθεσή σας ή εφόσον συνάγεται έννομο συμφέρον.

Το δικαίωμα αντίθεσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ, ανά πάσα στιγμή εξασκείται είτε με αυτοπρόσωπή είτε με γραπτή επικοινωνία.


VIIII. Χρόνος διακράτησης προσωπικών δεδομένων

Η διακράτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαρκεί για όσο διάστημα υπάρχει επιχειρηματική, επιστημονική ή άλλη σχέση με το φυσικό πρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο.

Με την ολοκλήρωση της επαγγελματικής σχέσης είναι ηθική η διακράτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί έως 10ετία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων:

 • α) φαρμακοεπαγρύπνησης
 • β) φορολογικών στοιχείων
 • γ) κανονιστικής συμμόρφωσης
 • δ) Αρχείο προσωπικού

Για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους είναι πιθανή η διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν της 10ετίας


Χ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Με την χρήση τεχνικών μέτρων όπως:

 • Ανωνυμοποίηση
 • Ψευδωνυμοποίηση
 • Κρυπτογράφηση
 • Fire walls

Και την λήψη οργανωτικών μέτρων, όπως:

 • Αυστηρή πολιτική πρόσβασης
 • Συνομολόγηση εχεμύθειας
 • Εκπαίδευση
 • Διαδικασιών ελέγχου
 • Διαδικασιών επικαιροποίησης /αναβάθμισης

Η εταιρεία διατηρεί σύστημα προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας


XI. Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Φυσικού Προσώπου

 1. Υποβολή αίτησης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση……………………..
 2. Υποβολή αίτησης διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 3. Υποβολή αίτησης διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 4. Υποβολή αίτησης εναντίωσης (δικαίωμα εναντίωσης)
 5. Υποβολή αίτησης εναντίον “direct marketing” σκοπών
 6. Υποβολή αίτησης περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 7. Υποβολή αίτησης δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων
 8. Ανάκληση της συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή

ΧΙΙ. Δικαίωμα καταγγελίας

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση……………………και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


ΧΙΙΙ. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η επικαιροποίηση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας αναφέρεται στον ιστότοπο…………………..με την αντίστοιχη ημερομηνία αναθεώρησης στο τέλος της Πολιτικής


ΧΙΙΙ. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ισχύει από…………….

Ο Γενικός Κανονισμός (GDPR) 2016/679 εφαρμόζεται από 25.5.2018